Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

2005

Restaureringsarbejdet på Askhøjs mange arkitektonisk og kulturhistorisk forskellige produktionsbygninger er gået i gang. Nedenfor viser vi billeder fra efteråret og vinteren 2005 og foråret 2006. Vi vil fremover føre en dagbog med billeder over fremdriften i projektet.

Askhøj

Svinehuset fra 1926

I efteråret nåede vi at få funderet det hjørne af svinestalden, som havde sat sig. Vi gravede 50 cm ind under soklen omkring hjørnet og understøbte stykker på ca. 1 meter ad flere omgange. Da der alligevel var gang i gravearbejdet, lagde vi et mindre dræn langs gavlen og koblede det sammen med afvandingen fra taget.

Efterfølgende blev alle løse og revnede fuger på bygningen kradset grundigt ud og fuget om. En del stik over vinduerne på sydsiden måtte også mures om og fuges igen. Vi mangler stadig at reparere soklen, men ellers er murværket ved at være i orden. De næste trin er oplægning af tegl på taget, udbedring at loft, opsætning af zinktagrender og nedløb, restaurering at døre, porte, ventilationskanaler m.v..

Askhøj

Suleladen fra 1870 - gårdsiden

December 2005. Så er tækkemanden i gang med at fjerne det papirtynde og utætte stråtag på suleladen fra 1870.

Det viste sig at tømmeret over porten til højre i billedet var råddent og måtte udskiftes.

Vinteren satte ind med sne og frost og stoppede periodevis arbejdet. Da den værste sne og frost holdt pause i begyndelsen af december, lykkes det at få tækket næsten helt op.

2006

Februar 2006 er vi nået så langt som billedet nedenfor viser.

Askhøj

Nederst på alle tagspær sømmer tækkemanden - ofte let dekorativt udformede - tømmerstykker. De følger de nederste lægter og fører stråtaget ud over murværket.

Et sådan tømmerstykke hedder en skalk. Heraf udtrykket " et skalkeskjul"

På bagsiden af bygningen er bindingsværket ved at vøre restaureret og i morgen begynder vores murer at mure tavlene op igen.

Askhøj

Suleladen fra 1600 tallet - indvendig

De nederste ender af stolperne fixeres, inden vi kan restaurere fodremmen.

Det er afgørende for restaureringsprojektet at bygningens nuværende form og fremtræden fastholdes.

Der nedstøbes kraftige galvaniserede fladjern (10x50mm) i frostfri dybde og bolte dem til stolperne med 12 mm syrefaste franske skruer.

En anden - og mindst ligeså vigtig - grund til fixering af stolpeenderne er, at sikre muren, så den ikke skrider ud, når vi skal tage de nederste tavl ud for at reparere fodremmen.

Bagsiden af suleladen fra 1870.

Næsten halvdelen af bagsiden af suleladen og siden af huggehuset er endnu skjult under en senere tilbygget blikhjelm, hvis uheldige tagkonstruktion svækker de to tilstødende bygninger. Billedet er taget inde i hjelmen.

De to originale bygninger er sammenbyggede i hjørnet i baggrunden til højre. Hjørnet var slemt skadet af mange års manglende vedligehold.

De medtagne stolper er udskiftet og det er lykkes at finde en del af det originale stolpeværk spredt rundt omkring på gården.

Operationen betød, at vi med sikkerhed kan konstatere, at huggehuset er af nyere dato end suleladen.

Enkelte af huggehusets stolper viste sig at være genbrug fra suleladens oprindelige bagside. De blødstrøgne tegl i forgrunden sikrede vi os fra en sammenstyrtet sulelade efter decemberstormen i 1999.

Askhøj

Efter et par dages murerarbejde ser vgggen sådan ud.

Askhøj

For at muren får elasticitet - en bindingsværksmur skal kunne bevæge sig - mures med en 12% jurakalkmørtel og uden cement.

En sådan mørtel er ikke i den normale handel, men bl.a. firmaet Maxit i Kværndrup fremstiller den.

Efter at bagvæggen indenfor er restaureret fjernes den uheldige blikhjelm. Derefter genindsættes de 8-10 manglende tagspær og taget tækkes.

Til sidst kalkes de genvundne facader - over stok og sten - som det hedder.

Også fodremmen hele vejen rundt i huggehuset - den lille bygning til højre - skal udskiftes.

Askhøj

Februar 2006

Så er dagen kommet hvor vi får fjernet den uheldige blikhjelm. Pylle Trans, som ejes af entreprenør Poul Henning Rasmussen, Klokholm, - blandt venner kaldet Pylle - er både grusgrav, nedbrydningsfirma og meget mere.

De følgende billeder illustrerer hvad der skete den dag.

Askhøj

Askhøj

Askhøj

Og kun skelettet af bliktilbygningen står tilbage.

Det støtter stadig laden og fjernes succesivt med at de nye spær sættes ind på de gamles plads.

16. marts 2006

Askhøj

Bag spærene anes en af sulerne, kraftige lodretstillet tømmerstopler, som sammen med bygningens andre 7 suler, bærer den vandretliggende bjælke - åsen - helt oppe i kippen.

De cigarformede spærs tykke ende ligger øverst og hviler på åsen, mens den tynde ende hviler på ydermuren.

Konstruktionen betyder, at tagets vægt primært ligger på sulerne i midten af bygningen og ikke på de forholdsvis svage ydermure.

Og endnu et som, hvis man sammenligner med dem ovenfor, viser at den gamle lade igen er ved at komme til ære og værdighed.

Der er et stykke vej igen.

Men det skrider da fremad.

Askhøj

4. april 2006

Cementsoklen fra bliktilbygningen er stadig tilbage at fjerne.

Askhøj

29. maj

Efter en mindre pause er vi nu kommet i gang igen.

Soklen er væk og de sidste tavl er ved at blive muret op.

Askhøj

Juni 2006. Så er turen kommet til malkehuset, svinestalden og den gamle sulelade.

Askhøj

Taget på malkehuset bliver udskiftet og er nu igen belagt med tagpap. Frostsprængningerne i murværket er repareret.

Askhøj

Også arbejdet med omlægning af svinestaldens tag fra eternit til tegl er i gang og vi forventer at restaurere loftet i svinestalden og i ko- og hestestalden i løbet af juli måned.

Vi håber i sommerens løb at få færdiggjort tækkearbejdet - og at gennemført restaureringen af fodremme og sulevægge i den gamle sulelade. To af disse vægge kan ses her.

Askhøj Askhøj

3. juli 2006

Der er nu er ved at komme tegl på svinehuset og arbejdet med lofterne på kostalden skrider fremad.

Askhøj

Askhøj

Askhøj

- og så lige et parti indefra den genskabte skotrende i suleladen fra 1870.

Askhøj

4. september 2006

Tækkearbejdet er nu i gang igen, ligesom restaureringen af fodrem og opmuring af tavl skrider frem.

Loftet i kostalden er snart færdigt og arbejdet med svinestaldens tag nu skrider frem igen.

7. september 2006

Askhøj

Det restaurerede loft i kostalden.

Det har været vanskeligt at slippe for brædder med aflastningsspor og flyverstød, som i dag er standard, når man bestiller gulvbrædder.

Men det lykkedes i Gelsted Tømmerhandel.

Brædderne er 32 mm tykke ligesom de originale og 6 meter lange. Det giver meget få samlinger og derfor et stærkt loft, som styrker hele bygningen.

Askhøj

Et par billeder fra restaureringen af fodremmen på bagsiden af laden fra 1870. Billedet viser vestsiden af den gamle hesteomgang, senere kaldet kværnhuset eller huggehuset alt efter bygningens skiftende funktioner.

De fleste af de øverste tavl bygget op af lersten, mens de nederste alle er opbygget med gamle blødstrøgne mursten.

Sådan er det hele vejen rundt om bygningen.

Om dette er oprindeligt vides ikke. Mest sandsynligt er nok at de underste tavl med tiden er "smeltet ned " og erstattet med mursten.

Askhøj

Fodremmen udskiftes kun de steder hvor det er nødvendigt. Træet er lagret eg fra Frørup Savværk og arbejdet udføres af Dalby Tømrerforretning.

Den viste bladsamling holdes sammen med egetræsnagler og efterfølgende slibes det nye træ med groft sandpapir så eventuelle savspor fjernes.

Bemærk at den gamle jernbolt er bevaret og ført igennem den nye fodrem.

Mellemrum under den nye fodrem og syldstenene skal nu renses og udfyldes med 12% kulekalkmørtel.

Når mørtlener størknet fjernes trækilerne og tavlene mures op med de gamle - nu - afrensede mursten.

Askhøj

Og så et af de syn som vi nok har set mest frem til . .....eternittaget på huggehuset er væk, rådne spær er udskiftet, loftet er udbedret, stikkene over vinduerne på kostalden er restaureret og tagskægget på det nye stråtag er lagt.

I løbet af en god uges tid lukkes der i toppen.

Derefter kommer turen til fodremmen og det øvrige stolpeværk.

September 2006

Så er turen kommet til et ømt hjørne - gårdens vestligste punkt.

Askhøj

Først når tavlene er taget ud, kan man få et ordentligt indtryk af hvor meget fodrem der skal skiftes. Det betyder, at det er vanskeligt at få et fast tilbud på den slags arbejde.

Lige i dette tilfælde var der ikke nogen ubehagelige overraskelser.

Bagsiden af den gamle sulelade er slemt medtaget af tidens tand.

Askhøj

Det er lykkes at udtage de nederste tavl så forsigtigt, at vi bevarer de originale øverste. Disse er lerklinede på hasselkæppe.

Selvom det ikke ligefrem fremgår af billedet, er bygningen grundigt afstivet og det bærende stolpeværk er fixeret med solide jern nedstøbt i frostfri dybde.

Fodremmen på dette sted var af meget svært tømmer og den udskiftes med nøjagtig samme dimension.

Syldstenene er almindelige mark- eller kampesten som blot er gravet lidt ned i jorden.

Askhøj

Den gamle hesteomgang, kværnhus eller brænderum - alt efter hvilken tid vi taler i - har fået sit stråtag tilbage, og tømrerne i gang med at udskifte fodremmen.

Gamle tavl er skubbet ud og syldstenene, som heldigvis alle lå pænt lige under jordoverfladen, renses af.

Askhøj

Stenene frilægges, så den nye fodrem ikke tager fugt fra jorden.

Også på sydsiden af bygningen ligger de gamle granitsten pænt.

Askhøj

Efter afrensning og bortskæring af det nederste rådne stolpeværk, laves der nye tappe og en ny fodrem tilpasses og sættes på plads.

Et billede som vel kan glæde enhver, som finder det fornuftigt at bevare de gamle fynske bindingsværksgårde...

Askhøj

Også på bagsiden af den gamle sulelade er der gang i den. Her et restaureret hjørne - og tækkemanden ved at gøre klar til at lægge nye rør på taget ud mod Møllegyden.

Askhøj

Askhøj

Et par billeder fra begyndelsen af oktober.

Askhøj

Hesteomgangen ligner mere og mere sig selv. Snart ser den ud som i 1870.

Fodrem og enkelte løsholter er udskiftet og skal der mures op og kalkes. Luger og porte skal have trætjære.

Askhøj

Og med opmurede tavl ser bygningen sådan ud.

Askhøj

Nu mangler vi bare at få spækket og kalket og og tækkearbejdet på gårdsiden af den gamle sulelade er også gået i gang.

Askhøj

Oktober 2006

I slutningen af oktober 2006 ser den gamle sulelade sådan ud på forsiden - og på bagsiden:

Askhøj

Askhøj

Enkelte af spærene var så medtagne at de måtte udskiftes. Et par velegnede lærkestammer blev tilpasset med økse. I den ene ende - den tykkeste - udhugges en profil svarede til åsens - og en træpløk bankes i. Den sikrer, at spæret bliver hængende på åsen. Den anden ende - som ligger af på ydermuren - tilvirkes så spærets form svarer til tagremmens profil.

Undervejs fandt vi årstallet 1517 - det er senmiddelalder, det er Christian 2, det er Sigbrit og Dyveke og Torben Oxe - indhugget øverst i en af de midterste suler.

Christian 2. blev født 1481 i Nyborg, var konge i Danmark og Norge fra 1513-1523 og i Sverige fra 1520-1523. Det var ham som iværksatte blodbadet i Stokholm. Han blev begravet i Sct. Knuds Kirke i Odense 1559 - 78 år gammel. Så han var jo egentlig fynbo.

Askhøj

Askhøj

November 2006

Så blev svinehusets tegltag endelig færdigt. Indvendigt er det understrøget på traditionel vis.

Askhøj

Askhøj

Også i den gamle sulelade sker det noget. Tværvæggene, som støtter sulerne og opdeler rummet, er også ved at være færdige.

Askhøj

2007

Efter et hæsblæsende 2006 holder vi pause. Vi samler kræfterne til at få tækket ko- og hestestalden, som de var oprindeligt. Der er stadig en del murerarbejde tilbage i bindingsværksmurene. Derefter er der kalkningen og træbeskyttelsen.

Juni - juli 2007

Der er nu taget hul på tækkearbejdet på ko- og hestestalden, samt at færdiggøre de mange meter bindingsværk. Her et par af de nyeste billeder.

Askhøj

Der oplagt nye finske lægter på sydsiden af kostalden og tækkemanden er i fuld gang med at få lagt de nye tækkerør op.

Hver gang vi har restaureret et tag, viser det sig, at det øverste murværk er løst og må mures om.

Særlig slemt er det altid lige omkring hvor spærene hviler på murværket - spærfødderne hedder det. Det kan være utætheder og svingningerne i temperatur- og luftfugtigheden der får træet til at arbejde.

Suleladen bagside og huggehuset er ved at genvinde tidligere tiders skønhed.

Askhøj

Der er sat en ny port i huggehuset. De gamle hængsler og beslag er genanvendt efter renovering og galvanisering.

Murværket er kalket to gange, men skal have yderligere én geng. Til sidst en gang kalkvand.

Så holder det længere og smitter ikke af, siger de kloge...

Også på gårdsiden udnyttes sommeren og ferietiden til de arbejder der ikke koster noget særligt - udover kalk, tjære og en masse arbejde.

Askhøj

Efter en grundig afrensning med langhåret stålbørste og to gange Gori 22, tjæres fordremmen et par gange med trætjære fortyndet med lidt linolie.

Sådan så den samme facade ud for en måned siden!!

Askhøj

Så er tækkemanden blevet færdig med det nye tag på ko- og hestestalden. Det er ret præcis ti år siden han startede på stuehuset.

Vi er nu snart hele vejen rundt her i midten af september 2007. Vi forventer at kunne afslutte hele restaureringsprojektets første og afgørende fase kort efter nytår 2008.

Askhøj

November 2007

Et par smukke billeder af de restaurerede sulelader og huggehuset. Her er det huggehuset:

Askhøj

Som det fremgår kalkes både murfelterne og træværket. Sådan gjorde man også i 1872. Det gik - som man sagde - "over stok og sten".

Et billede fra suleladen mod sydvest. Der mangler lidt oprydning og planering, men ellers er det færdigt:

Askhøj

Her er bagsiden (siden ud mod Møllegyden) af den gamle sulelade fra Frederik den Andens tid.

Askhøj

2008

Hen mod sommerferien i 2008 er vi så småt i gang med facaden ind mod gårdspladsen på den nyere sulelænge.

Der er ingen genveje når der skal restaureres. Alt det gamle kalk skal af, og løse fuger skal skrabes ud.

Dørene er børstet i bund med stålbørste og har fået olie med fungicid et par gange. Derpå en gang finsk trætjære.

Askhøj

Askhøj

August 2008

Snart skal vi i gang med de gamle vinduer, porte, døre, stensætninger, m.v.

Mange af vinduerne i stuehuset har det ikke godt. I stedt for at skifte dem ud, vil de blive restaureret.

Askhøj

75% af træet er stadig af bedre kvalitet, end træ der kan købes i dag. Så rammerne skal skilles ad, luses ud, samles igen og males.

Også en del af vores porte, døre, låger er godt "trætte" Der skal - også her - ske en grundlæggende restaurering.

Askhøj

Askhøj

Askhøj

Forfald har en egen skønhed, men det har istandsættelse nu også!

Askhøj

2009

Eftersommeren og -året 2008 var en stille periode. som mest gik med planlægning af den næste fase i restaureringen. Den omhandler ko- og hestestaldens murværk ud- og indvendig, det murede hønsehus, kartoffelkælderen, porte, skydeporte, ventilationslemme, halvdøre, hejselemme og andre lemme, samt stuehusvinduer og ikke mindst facaden på stuehuset.

Som noget af det første i 2009 har vi fået fuget kostald- og hestestalden udvendigt. Desuden er kostalden blevet sat i stand indvendigt med bl.a. udlusning af de nederste dele af det gamle stolpeværk, reparation af vægge med kalkmørtel, restaurering af porte og beslag, samt støbning af nyt plant gulv for bedre at kunne udnytte rummet. Kulturarvsstyrelsens tilladelse blev givet under forudsætning af, at det nye gulvs niveau er tilpasset eksisterende døre, og at stolpeværket bevares.

Kostaldens indgangsparti består af 2 brede porte, som efter en del knofedt i dag ser sådan ud:

Askhøj

Fugerne i det udvendige murværk blev skrabet grundigt ud og erstattet med ny brændt fuge.

Askhøj

Færdigt arbejde - bortset fra vinduerne.

Askhøj

Indvendig i kostalden....

.....bliver det gamle gulv båret ud, ny gulv støbt, løst murværk udbedret og alt stolpeværket bliver luset ud i fodenderne, som er rådne af næsten 100 års kolort, kopis og ensilagesaft.

Askhøj

Så i slutningen af april 2009 ser kostalden sådan ud indvendig:

Askhøj

Et stemningsbillede af den gamle sulelade fra 1517 - set fra gårdsiden i oktober 2009...

Askhøj

2010

I løbet af foråret fik vi gjort lidt ved omgivelserne, bl.a. fik vi genoprettet stengærdet omkring den gamle møddingplads ved svinestalden.

Askhøj

.... og ryddet op, planeret og sået græs i frugthaven.

Askhøj

Maj/juni 2010

I maj/juni kom turen langt om længe til stuehusets vinduer.

Askhøj

Først blev alle ruder taget ud og vinduesrammerne tilpasset de - med årene - opståede skævheder i karmene. Alle rammer blev afrenset ned til det bare træ og mørt og råddent træ udskiftet. Alle beslag og hængsler blev afmonteret, rustbehandlet og sat på igen. Herefter blev alle rammerne strøget med træolie med fungicid og malet to gange med linoliemaling. Til sidst blev ruderne sat i igen og kittet med almindeligt gammeldags linoliekit.

Askhøj

Askhøj

Alle rammer er nu på plads igen og der mangler kun slutmaling.

Juli 2010

Her i juli er det så stuehusets facader det gælder. Inden vinduerne får slutmaling besluttede vi at afrense facaderne. De skal afrenses for 175 års kalkning og bindingsværket skal befries for et tykt lag kønrøg. Lidt beskidt arbejde arbejde.

Askhøj

Færdig med afrensning af facaden mod nord. Nu skal stolpeværket sættes i stand og felterne pudses i kalkmørtel.

Askhøj

Det afrensede stolpeværk bærer flere steder tydelige vidnesbyrd om genbrug.

Askhøj

Askhøj

Askhøj

Vinduerne har nu fået den sidste omgang linoliemaling. Udlusning af stolpeværket og pudsning af de mange tavl må vente til næste år.

Askhøj

Askhøj

En kold eftermiddag her midt i november 2010 blev vi færdige med at sætte kartoffelkælderen og det lille murede hønsehus i stand.

Askhøj

Askhøj

- efterfølgende har vi beplantet kartoffelkælderen med almindelig lyng, krydderurter og lidt dværgfyr.

Askhøj

2011

I sommeren 2011 fik vi færdiggjort facaden mod gårdspladsen på suleladen fra 1870.

Askhøj

Askhøj

- og udluset stolpeværk, skuret tavl og repareret sokkel på stuehuset. Nu skal det tørre vinteren over. og kalkes til foråret

Facaden mod haven som den ser ud i oktober 2011.

Askhøj

Stolpeende mod sokkel: Den oprindelige fodrem er for længst rådnet væk - derfor denne konstruktion. Oversiden af den tidligere støbte sokkel - med fald fremad - færes ind under stolpen.

Askhøj

Derved frembringes en lille drypnæse som tvinger regnvand væk fra stolpe og bygning.

Med disse arbejder er vi ved at være færdige med fase 2 i restaureringsprocessen.

Fase 3 blev påbegyndt i sommeren 2011 og var afsluttet i 2014. Arbejderne omfattede indretning af to ferielejligheder i svinestalden og et mindre møde/konferencecenter i heste- og kostalden. Vi startede med at rydde "indmaden" ud af heste- og svinestalden, sandblæse væggene og støbe nye betongulve med gulvvarme.

Hestestalden

Stalden havde i mange år været anvendt til opdræt af svin og fedekalve og de oprindelige spiltove var fjernet og erstattet med midlertidige båse.

Vi ryddede først indmaden i bygningen og sandblæste væggene. Det eneste originale der fandtes i bygningen var brolægningen i gulvet som vi tog op og rensede af. Alle støbejernsvinduer blev taget ud, sandblæst, kittet om og malet. Lofter og vægge blev isoleret og der blev monteret forsatsruder. I bygningen blev der nu indrettet to toiletter og det oprindelige smukke egetræsstolpeværk, som vi fandt på loftet i den gamle sulelade, blev sat på plads igen. De gamle brosten blev suppleret og lagt tilbage hvor de havde ligget tidligere.

Askhøj

Askhøj

Askhøj

Svinestalden

I svinestalden, som ligeledes blev ryddet for løst inventar, opmurede vi en ny bærende skillevæg, som danner adskillelse mellem de to nye lejligheder. I hver lejlighed blev der indrettet entré, køkken, badeværelse med wc, en lille garderobe og sove- og opholdsareal. Ydermurene blev hulmursisoleret.

Askhøj

Askhøj

Askhøj
Askhøj

Askhøj

Kostalden

I kostalden rensede vi væggene af med håndkraft og reparerede de mange steder hvor de var møre af hundrede års kodunster. Gulvet blev gravet ud, isoleret og der blev lagt nyt betongulv med gulvvarme. Ydermurene blev isoleret. Spiltovene og de bærende bjælker blev luset ud. De gamle håndhuggede granitsten, som havde kantet rensegangen, samt de øvrige brosten fra det gamle gulv, blev lagt igen lige uden for bygningen og udgør nu gulvet i en smuk terrasse.

Askhøj

Askhøj
Askhøj

Askhøj

Med disse sidste arbejder var restaureringen af gården afsluttet og et nyt kapitel kunne tage sin begyndelse med udlejning af de nye faciliteter.