Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Restaureringsplanens første to faser omfattede følgende:

Den gamle sulelade

Istandsættelsen omfatter tækning af tagflader og reparation af udvendigt og indvendige bindingsværk. Store dele af fodremmen skal udskiftes. Tværgående indvendige lerklinede vægge med sulerne skal rettes op. Den ydre lerklinede mur skal genoprettes. De mange små lemme, dasset, døre og den lille port mod gårdsiden skal istandsættes. - Arbejdet på bygningen er færdigt.

Den nyere sulelade og hesteomgang/huggehuset

Sydlængens oprindelige bindingsværkssforløb mod syd skal genetableres. Begge bygninger nytækkes. 10-12 tagspær skal udskiftes og dele af huggehusets bindingsværk i fodrem, dokker, løsholter og de nederste stolpeender skal udskiftes og tavl mures om. Porten mod syd-vest og den ene port mod gårdspladsen skal udskiftes. Alle lemme og døre restaureres. - Arbejdet på de to bygningerne er færdigt.

Ko- og hestestald

Eternittaget skal udskiftes med strå som oprindeligt. Loftet lægges om. Facaden, som er hårdt angrebet af murbier skal fuges om. Murværket i malkehuset mod syd skal udskiftes. Taget på malkehuset udskiftes med tagpap som oprindeligt. - Alle arbejder er gennemført.

Stuehuset

Stuehuset er renoveret indvendigt og yderdørene er istandsat. Enkelte dele af bindingsværket skal restaureres. Alle vinduer skal gennem en omfattende og nænsom restaurering. - Bortset fra kalkning af facader er alle arbejder gennemført.

Svinestalden

Sætningsskade mod sydøst udbedres. Bygningens fuger skal repareres. Eternittaget skal udskiftes til tegl som oprindeligt. Plasttagrender udskiftes med zinktagrender som oprindelig. Tagafvandingen bringes i orden med afløb og brønd. Loftet lægges om. - Alle arbejder er gennemført.

Rødmalet hønse- og duehus af træ

Hele huset skal rettes op og plader på taget skal erstattes med tagpap som oprindeligt. Den nederste meter af ydervæggene er rådne og skal udskiftes. To yderdøre og 7 vinduer skal udskiftes. Soklen er knækket mange steder og bygningen er undermineret af rotter. - I 2009 besluttede Kulturarvstyrelsen, at ophæve fredningen af bygningen. Den er efterfølgende fjernet.

Det lille murede hønsehus

Taget skal fornys med tagpap og indvendig loftsklædning skal repareres. Dør, lemme, facader og beskyttelsesrammer for vinduer skal repareres. - Alle arbejder er udført.

Kartoffelkælderen

Den murede stensætning ved indgangspartiet skal repareres og fuges om. Døren skal restaureres. - Alle arbejder er gennemført.

Vognport m. retirader

Det oprindelige tagpaptag skal genetableres. Porte, vinduer, de to das og døre skal repareres. - Bygningen styrtede sammen da et stort asketræ væltede ned over den i stormen i 2003. Den er genopført af de originale materialer.

Stengærder

Alle sammenfaldne stengærder skal rettes op. - De fleste gærder er nu rettet op.

Restaureringsprojektets tredie og afsluttende fase

Den tredje fase omfatter revitalisering af tre af ejendommens bygninger. Det drejer sig om svinestalden, hestestalden og kostalden, hvor der med afslutningen af restaureringen etableres rammer for nye funktioner

Ko- og hestestald

Indvendig etableres rammer for afholdelse af møder og mindre konferencer. I denne proces restaureres gulve, vægge, stolpeværk, porte, døre, staldvinduer og skydedøre. Arbejdet færdigt maj 2014.

Svinestald

Der indrettes 2 kulturhistoriske refugier i bygningen. I processen restaureres gulv, vægge, døre, staldvinduer, svinelåger og hejselemme. Arbejdet er færdigt og ferielejlighederne er klar til udlejning i april 2014.