Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Fredningsbeslutningen

Miljø & Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen,Bygningsfredningskontoret, 14. februar 1996:

Vedrørende ejendommen matr. nr. 12a Brændekilde by, Brændekilde, beliggende Møllegyden 18, Odense

Skov- og Naturstyrelsen underrettede sidst med brev af 18. august 1995 om, at bygningen på ovennævnte ejendom er >indstillet til fredning.

Skov- og Naturstyrelsen har ikke modtaget indsigelser herimod.

Skov- og Naturstyrelsen beslutter herved i medfør af § 3 i lov om bygningsfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 >af 10. februar 1986 at frede den firlængede sammenbyggede gård med delvist fritliggende stuehus, opført i >henholdsvis bindingsværk og grundmur, samt de omkringliggende småbygninger og stensætning i haven, stendiget med >tjørnehæk samt gårdspladsen jf. vedlagte kort.

Begrundelsen for beslutningen er, at gårdanlægget med de omkringliggende småbygninger vidner om en lang >landbrugsperiode. Samtidig har bygningerne hver især autenticitet og understøtter stedets lange kulturhistorie.

Beslutningen kan i henhold til §§ 25 og 27 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994 om >henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen påklages til miljø- og energiministeren, Højbro >Plads 4, 1200 København K, inden 4fire uger fra modtagelsen af dette brev.

Fredningen vil blive tinglyst på ejendommen på Skov- og Naturstyrelsens begæring. Kopi af den tinglyste >fredningsbeslutning tilsendes ejeren.

Til ejerens orientering vedlægges et eksemplar af lov om bygningsfredning.

Om konsekvenserne og økonomien ved bygningsfredning vedlægges til landsretssagfører Stig Holdgård to >informationsblade om henholdsvis bygningsfredning og om myndigheder og økonomi.

Fredningen skal respekteres af ejendommens ejer, bruger og andre indehavere af rettigheder over ejendommen, >uanset hvornår rettigheden er stiftet jf. bygningsfredningslovens § 7, stk. 3.

Med venlig hilsen"