Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Askhøjs historie

Det følgende bygger på oplysninger fra lokale beboere, personer der har tjent på gården, og ikke mindst Brændekildes Lokalhistoriske Arkiv. Efterhånden som vi får samlet flere oplysninger vil disse blive skrevet til.

Ejendommens sidste rigtige landmand Carl Christen Nielsen overtog gården fra sine forældre i 1953. Carl Christen blev født den 2. december 1905 og boede hele sit liv på gården sammen med sin søster Anna. Anna døde i begyndelsen af 90'erne. De var begge ugifte. Carl Christen døde den 8. juli 1995.

Men vi må vel hellere starte med begyndelsen...

Ejendommen har taget navn efter den ca. ti meter høje bronzealdergrav som ligger umiddelbart syd for gården. Askhøjs fødselsdag fortaber sig foreløbig i det uvisse, men dyrlæge Hans Taarnhøj i Solevad påstår, at Kirstine Munks mor - Ellen Marsvin - engang har ejet den. Rygtet lyder, at hun vandt den i kortspil.

Kirstine Munk blev i en alder af 17 år Kong Christian den Fjerdes hustru til venstre hånd. Det var i 1615.

Gården er sandsynligvis betydelig ældre end både Christian Firtal og Ellen Marsvin. I de gamle suler er der øverst i en af de store egesuler fundet indhugget årstallet 1517. Spørgsmålet er så bare om der er tale om genbrugstømmer fra en anden gård, eller om det virkelig er bygningens opførelsesår? Er det tilfældet så må vi jo holde 500 års jubilæum om 7 år.....

Ellen Marsvin var med sine 7.600 tdr. hartkorn sin tids største jordbesidder på Fyn, så det er ikke usandsynligt, at hun også har ejet Askhøj.

I Brændekildes Lokalhistoriske Arkiv har vi fundet følgende oplysninger om Askhøj:

 • I perioden 1662 til 1765 er ejendommen registreret som ryttergods under Krumstrup gods. Krumstrup gods ligger ved Ryslinge et godt stykke vej fra Brændekilde. Før den tid var den krongods, og det vides, at den i 1682 bebos af fæsteren Hans Rasmussen. På et tidspunkt har gården været fæstegård under det nordfynske gods Gyldensteen.
 • Fra 1701 til 1749 fæstes ejendommen af Jens Knudsen.
 • På grund af Jens Knudsens og hans hustrus alderdom og svaghed afstod de i 1749 gården til deres søn Knud Jensen, ligeledes som fæster, mod at han forsærger sine gamle forældre med fri husførelse og ophold deres livstid. Knud må derudover også opfylde sine pligter som føstebonde.
 • Justitsråd Jens Lange til Rådkilde, køber ejendommen på ryttergodsauktion den 29.marts 1765, og den 29. marts 1767 bliver Anders Pedersen fra Fangel fæster på livstid på følgende betingelser: at han ægter Knud Jensens enke Gertrud Larsdatter, at han betaler alle kongelige contributioner, og at han holder gård og besætning vedlige. Da Brændekilde ligger så langt fra Rådkilde, at ingen hovning kan gøres, betaler han årlig til hvert års Mortensdag i stedet for hovning og landgilde 4 rigsdaler pr. tønde hartkorn……
 • I 1769, altså 2 år senere, blev gården, den 29. juni, købt af Ritmester Bernt von Vesten til Vejstrupgård.
 • Ritmesteren solgte i 1787 gården til Anders Pedersen. Anders Pedersen døde 1803 og enken Ane Christensdatter fik bevilling til at sidde i uskiftet bo. Hun døde den 29. april 1822.
 • 5. april 1821 tilskøder enken gården til sin søn Christen Andersen, som er født 1790 og som døde i 1856. Christen Andersens hustru Marie Nielsdatter (datter af Niels Jensen, Brændekilde) er født i 1801 og døde i 1867.
 • 1. september 1854 tilskøder Christen Andersen gården til sin datter Kirsten Christensdatter.
 • 28. januar 1858 overtog Nils Pedersen (søn af Peder Rasmussen, Brændekilde) gården ved giftermål med Kirsten Christensdatter.
 • Den 9 september 1895 overdrages gården til Niels Pedersens søn Christen Nielsen.
 • Christen Nielsen dør i den 18. juni 1932, og hans enke Maren Kirstine Jørgensen, som er fra Krybily i Brylle, overdrager Askhøj til sønnen Carl Christen Nielsen i 1953.
 • Carl dør i juli 1995. Han havde ingen børn, og hans brodersøn som arvede gården, solgte den samme år videre. Størsteparten af jorden, knapt 30 hektar, blev frastykket, og i efteråret 1996 købte vi gården med de resterende ca. 4 hektar.